Grozs  

Distances līgums un lietošanas noteikumi

Distances līgums

Šis līgums tiek slēgts starp interneta tirdzniecības vietnes ibode.lvm.lv īpašnieku AS “Latvijas valsts meži”, vien. reģistrācijas Nr. 40003466281, juridiskā adrese: Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004, tālruņa nr. 67610015, e-pasts: lvm@lvm.lv (turpmāk tekstā – Pārdevējs), un Pircēju, kas izdara pasūtījumu un veic pirkumu ibode.lvm.lv interneta tirdzniecības vietnē (turpmāk tekstā- Internetveikals). Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti ibode.lvm.lv interneta tirdzniecības vietnē.

Vispārīgie līguma noteikumi.

1. Līguma noslēgšana
1.1. Lietojot Internetveikalu un veicot pasūtījumu tajā Pircējs apstiprina, ka ir iepazinies un piekritis Internetveikala lietošanas noteikumiem, piegādes un garantijas noteikumiem, privātuma politikai.
1.2. Pircējs pasūta, pērk un apmaksā, bet Pārdevējs piegādā un pārdod preces, kas pieejamas Internetveikalā ibode.lvm.lv (turpmāk Preces) saskaņā ar šī līguma noteikumiem (turpmāk tekstā saukts Līgums).
1.3. Preces pasūtīšana uzskatāma par Pircēja piedāvājumu Pārdevējam noslēgt šo Distances līgumu par pasūtītās Preces piegādi un par Pircēja piekrišanu iegādāties pasūtīto Preci par norādīto cenu.
1.4. Pircējs pasūta Preces, aizpildot attiecīgu pasūtījuma formu Internetveikalā, Pircējs apņemas norādīt precīzu informāciju (vārdu, uzvārdu, piegādes adresi un savu kontaktinformāciju). Par jebkurām izmaiņām Pircējs apņemas ne vēlāk kā 24 stundu laikā no pasūtījuma apstiprinājuma saņemšanas brīža informēt Pārdevēju, rakstot e-pastu uz ibode@lvm.lv.
1.5. Līgums uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs veicis pasūtījumu Internetveikalā un atbilstoši šiem Noteikumiem ir veicis samaksu par Preci.
1.6. Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šo Līgumu un tajā ietvertajiem noteikumiem, viņam tie ir zināmi, viņš tos saprot un pilnībā tiem piekrīt. Pircējs apņemas ar Līguma noteikumiem iepazīties katrā iepirkšanās reizē. Pircējs nav tiesīgs pasūtīt preces Internetveikalā, ja nav iepazinies ar Līguma noteikumiem vai tiem nepiekrīt.
1.7. Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma ierobežot Pircēja izmantojamos Internetveikala pakalpojumus vai atcelt Pircēja reģistrāciju, ja Pārdevējs uzskata, ka Pircējs, izmantojot Internetveikalu, var pārkāpt vai pārkāpj Līguma noteikumus, mēģina kaitēt Pārdevējam, Internetveikala darbībai vai drošībai, vai trešajām personām.
1.8. Lai varētu izmantot Internetveikala pakalpojumus un iegādāties tajā piedāvātās preces, Pircējs var izvēlēties, vai iegādāties preces bez reģistrācijas vai ar reģistrāciju.
1.9. Pēc reģistrācijas veikšanas, Pircējs apņemas nodrošināt, ka parole netiek atklāta trešajām personām. Pircējs ir atbildīgs par jebkuru viņa veikto darbību internetveikalā, pievienojoties ar savu paroli. Ja internetveikala sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, izmantojot Pircēja piekļuves datus, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju. Ja Pircējs pazaudē piekļuves datus, viņam ir nekavējoties jāinformē par to Pārdevējs pa tālruni vai e-pastu, kas norādīti Internetveikalā.

2. Pasūtījuma izpilde.
2.1. Pasūtījuma izpilde tiek uzsākta ar brīdi, kad Pārdevējs ir apstiprinājis pasūtījumu.
2.2. Pasūtījumus Pircējs var veikt 24 stundas diennaktī, bet pasūtījumu komplektēšanu Pārdevējs veic: darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, sestdienās, svētdienās - komplektēšana netiek veikta. Pārdevējs nosūta Pircējam apstiprinājumu par pasūtījuma pieņemšanu e-pasta veidā. Ja Pircējs nesaņem apstiprinošu e-pastu, tad pasūtījums nav pieņemts. Pasūtījuma komplektēšana tiek uzsākta brīdī, kad tiek veikta apmaksa.
2.3. Pasūtījuma izpildes termiņš līdz 5 darba dienām no pasūtījuma apstiprināšanas dienas. Atsevišķos gadījumos noteiktu kategoriju preču pasūtījumi var aizņemt ilgāku laiku par 1 (vienu) nedēļu (piemēram ārpus Latvijas teritorijas).

3. Preces pirkuma apmaksa un piegāde.
3.1. Internetveikalā visas preču cenas ir norādītas, ieskaitot valstī noteikto pievienotās vērtības nodokli. Preču piegādes izmaksas tiks piemērotas, noformējot pirkumu.
3.2. Ja prece tiek piedāvāta par īpašā piedāvājuma cenu (akcijas cenu), tad minētais piedāvājums ir spēkā laika posmā, kas norādīts pie preces.
3.3. Pirkuma maksa uzskatāma par saņemtu ar brīdi, kad Pirkuma maksa ir tikusi ieskaitīta Internetveikala norēķinu kontā.
3.4. Apmaksu par Preci Pircējs veic Internetveikalā ar norēķinu karti vai internetbanku.
3.5. Pasūtot preci, iespējami šādi piegādes veidi:
3.5.1. Omniva pakomāts;
3.5.2. Omniva kurjers;
3.5.3. Saņemt preci Stādaudzētavā (Pārupes 7, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., Madonas novads, LV-4860).
3.6. Pircējs ir atbildīgs par pareizu datu uzrādīšanu, pretējā gadījumā Preces piegāde netiek garantēta.
3.7. Gadījumos, kad preci piegādās kurjers, preces piegādes laiks tiek saskaņots pirms pasūtījuma piegādes.
3.8. Pēc preču saņemšanas Pircējs pārbauda piegādāto Preču atbilstību pasūtītajām Precēm un pasūtītajam daudzumam. Ja Pircējs konstatē, ka sūtījumā nav atbilstošs preču daudzums vai piegādātas pasūtījumam neatbilstošas preces, Pircējam nekavējoties, ne vēlāk kā Preču saņemšanas dienā par to ir jāinformē Pārdevējs, un jāapraksta konstatētā neatbilstība e-pasta vēstulē, kuru jānosūta uz ibode@lvm.lv. Pretējā gadījumā ir uzskatāms, ka piegādātas pasūtījumam atbilstošas preces, pasūtījumam atbilstošā daudzumā. Pārdevējs pārbauda paziņojumā norādītos apstākļus 10 (desmit) dienu laikā no brīža, kad ir saņemts paziņojums, un sazinās ar Pircēju, lai rastu situācijas risinājumu.
3.9. Pircējam ir pienākums nodrošināt, lai pasūtījumā norādītā persona preču piegādes brīdī atrastos pasūtījumā norādītajā adresē, uzrādītu kurjeram personu apliecinošu dokumentu, bez kavēšanās pieņemtu preces, parakstītu pavadzīmi, veiktu piezīmes pavadzīmē.
3.10. Ja Pircējs nav nodrošinājis 3.9. punkta izpildi, Pārdevējs neatbild ne par kādiem Pircēja zaudējumiem, savukārt Pircējs sedz Pārdevējam ar preču piegādi vai atgriešanu radušās izmaksas un zaudējumus. Pārdevējs ir tiesīgs izdevumu un zaudējumu atlīdzību ieturēt no Pircēja iemaksātās summas, ja Pircējs nav pieņēmis preci vai no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ Pircējam tā nav izsniegta un tā tikusi atgriezta Pārdevējam.

4. Atteikuma tiesības.
4.1. Pircējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Preces iegādes dienas, ja Prece šo 14 (četrpadsmit) dienu laikā nav izmantota.
4.2. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējam jāinformē Pārdevējs par lēmumu atteikties no Līguma, nosūtot Pārdevējam uz e-pastu: ibode@lvm.lv pareizi aizpildītu atteikuma veidlapu vai kopā ar Preci jāiesniedz/jāatgriež – Stādaudzētavā (Pārupes 7, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., Madonas novads, LV-4860), ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā, pēc atteikuma nosūtīšanas dienas.
4.3. Lai vienotos par preces atdošanu atpakaļ, lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu: ibode@lvm.lv, norādot pasūtījuma numuru un datumu.
4.4. Izmantojot atteikuma tiesības, Pircēja pienākums ir 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas/nodošanas atdot preci Stādaudzētavā - (Pārupes 7, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., Madonas novads, LV-4860). Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar Preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.
4.5. Ja Pircējs izmanto atteikuma tiesības savlaicīgi, šis Līgums tiek izbeigts un Pārdevējs atmaksā Pircējam no viņa saņemtos maksājumus ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc preces pieņemšanas. Ja Pircējs atgriež preces Pārdevējam, izmantojot atteikuma tiesības, piegādes maksa Pircējam netiek atmaksāta.
4.6. Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu Pircējs izmantojāt sākotnējam darījumam, ja vien neesat skaidri paudis piekrišanu to darīt citādi.
4.7. Pārdevējs neatbild par Pircēja iesniegto rekvizītu kļūdām vai neatbilstību Pircēja datiem un citai personai vai uz citu norēķinu kontu atmaksātā preces pirkuma maksa netiek vēlreiz atmaksāta uz pareizu Pasūtītāja norēķinu kontu.
4.8. Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Tas nozīmē, ka prece nedrīkst būt lietota, tās oriģināliepakojumam ir jābūt nevainojami saglabātam.
4.9. Internetveikals saglabā tiesības ieturēt kompensācijas maksu vai atteikties pieņemt preci, kura ir bojāta, nav pilnā komplektācijā vai tā citādi zaudējusi savu sākotnējo izskatu.
4.10. Gadījumā, ja Pircējs saņem preci, kas, viņaprāt, ir bojāta/sliktā stāvoklī, nekavējoties, bet ne ilgāk kā 3 dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, sazinieties ar mums e-pastā ibode@lvm.lv. Lūdzu atsūtiet aprakstu, kas jūsuprāt nav kārtībā ar Preci, kā arī Preces fotoattēlus, lai mēs varētu nodot tos mūsu ekspertam izvērtēšanai.
4.11. Pasūtot preci jāņem vērā, ka stādu faktiskais izskats var atšķirties no izskata Internetveikala fotoattēlos. Arī dažādos gadalaikos stādi izskatās dažādi, piemēram, lapu koki un krūmi pavasarī, līdz lapu izplaukšanai, ir bezlapotā stāvoklī.

5. Garantija un strīdus risināšana
5.1. Pircējam 24 mēnešu laikā no preces piegādes dienas ir likumā noteiktas tiesības pieteikt prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošu preci. Garantijas pieprasīšanai, jums jāsaglabā darījumu apliecinošs dokuments — pirkuma (kases) čeks, stingrās uzskaites kvīts vai bankas maksājuma uzdevums. Pretenzijas pieteikšanas tiesības ir spēkā, ja prece tika izmantota tikai tai paredzētājos apstākļos.
5.2. Par preces kvalitāti saņemtās pretenzijas tiks risinātas saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma normām, atbilstoši reglamentējošajiem Ministru kabineta noteikumiem Sūdzību par preci lūdzam iesniegt elektroniski nosūtot to uz e-pasta adresi: ibode@lvm.lv vai rakstveidā nosūtot to uz: Pārupes 7, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., Madonas novads, LV-4860. Sūdzības tiks izskatīta 30 (trīsdesmit) dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas un atbilde tiks nosūtīta uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.
5.3. Gadījumā, ja strīds 30 (trīsdesmit) dienu laikā netiek atrisināts sarunu ceļā, strīds atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem tiesību aktiem var tikt nodots izšķiršanai tiesā.
5.4. Ja Pārdevējs atzīst Pasūtītāja iesniegto sūdzību par nepamatotu, savukārt Pasūtītājs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekrīt, vai arī Pasūtītāju neapmierina Pakalpojuma sniedzēja piedāvātais strīda risinājums, Pasūtītājam ir tiesības izmantot Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktās alternatīvās strīdu risināšanas iespējas vai arī vērsties pret Pārdevēju Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Strīdu risināšanas iespējas, ārpus tiesas: Process pieejams šeit.

6. Personas datu apstrāde
6.1. Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Internetveikals varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām.
6.2. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti tikai ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.
6.3. Internetveikals, lai nodrošinātu pasūtījuma izpildi, veiks šādu datu apstrādi: vārds, uzvārds, piegādes adrese, kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasts). Internetveikals nepieprasa un neievāc tādu informāciju par personu, kas nav nepieciešama konkrēta mērķa sasniegšanai.
6.4. Pircējs piekrīt saņemt informāciju no Internetveikala ibode.lvm.lv par dažāda veida aktualitātēm(jaunumu, akcijas piedāvājumu un atlaides), ja ir sniegta lietotāja, kā datu subjekta brīva un nepārprotama piekrišana.
6.5. Pārdevējs ievērot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulu Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), un spēkā esošos Latvijas Republikas normatīvos aktus personas datu aizsardzības jomā.
6.6. Papildus informācija par datu apstrādi pieejama Privātuma politikā.

Lietošanas noteikumi
1. Lietotie termini un saīsinājumi
1.1. Autentifikācija – elektronisks process, kuras gaitā tiek pārbaudīta fiziskas personas identitāte.
1.2. Internetveikals – ibode.lvm.lv interneta tirdzniecības vietne.
1.3. Lietotājs – fiziska persona, kura atbilstoši šiem noteikumiem izmanto Internetveikalu.
1.4. LVM – akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”, reģistrācijas numurs 40003466281, juridiskā adrese: Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004, Latvija.
2. Lietotāja tiesības un pienākumi
2.1. Internetveikala Lietotājam ir tiesības:
2.1.1. Izmantot Internetveikalu, lai iegādātos dekoratīvo koku un krūmu stādus;
2.1.2. Saņemt informatīvu atbalstu Internetveikala izmantošanā;
2.1.3. Sniegt ieteikumus Internetveikala darbības uzlabošanai.
2.2. Internetveikala Lietotājam ir pienākums:
2.2.1. Iepazīties un ievērot šos Lietošanas noteikumus;
2.2.2. Iepazīties un ievērot Privātuma politiku;
2.2.3. Sniegt tikai patiesu informāciju un atbilstoši izmaiņām to aktualizēt;
2.2.4. Rūpīgi glabāt un aizsargāt autentifikācijas līdzekļus, ar kuriem iespējams piekļūt Internetveikalam, tā, lai tie nenokļūtu trešo personu rīcībā;
2.2.5. Piekļuvei pie Internetveikala izmantot tikai drošas un aizsargātas ierīces;
2.2.6. Neveikt darbības, kas ir vērstas pret Internetveikalu un tajās esošās informācijas drošību, integritāti vai pieejamību;
2.2.7. Informēt LVM par Internetveikala darbības traucējumiem vai atklātajām kļūdām, kas radušās Internetveikala lietošanas gaitā.
3. LVM tiesības un pienākumi
3.1. LVM ir tiesības:
3.1.1. Veikt izmaiņas Internetveikala funkcionalitātē, papildinot vai samazinot to;
3.1.2. Veikt izmaiņas Lietošanas noteikumos;
3.1.3. Uzkrāt un apstrādāt Internetveikalā iegūto informāciju;
3.1.4. Sazināties ar Lietotāju, lai precizētu vai pieprasītu papildu informāciju par Internetveikalā iesniegto informāciju;
3.1.5. Deaktivizēt Lietotājam piekļuves tiesības, ja Lietotājs neievēro Lietošanas noteikumus.
3.2. LVM ir pienākums:
3.2.1. Nodrošināt Internetveikala darbību atbilstoši Lietošanas noteikumiem;
3.2.2. Nodrošināt Internetveikala aizsardzību un uzraudzību;
3.2.3. Nodrošināt informācijas apstrādi Internetveikalā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
4. Lietotāju reģistrācija
4.1. Lai reģistrētos Internetveikalā, jānorāda: vārds, uzvārds, e-pasts, parole.
4.2. Kā lietotājvārds tiks reģistrēta Lietotāja norādītā e-pasta adrese.
4.3. Paroles minimālais garums – deviņi simboli. To ieteicams veidot, izmantojot lielos un mazos burtus, ciparus un speciālos simbolus.
4.4. Paroli ieteicams mainīt regulāri, vismaz reizi deviņdesmit dienās. Paroli var nomainīt, spiežot uz saites Mainīt paroli (sadaļā Mans profils, Profila informācija).
4.5. Ja parole aizmirsta, to var atjaunot, spiežot uz saites Aizmirsāt paroli un norādot e-pasta adresei. Uz e-pasta adresi tiks nosūtīta saite paroles nomaiņai.
4.6. Lietotāja kontu var dzēst, nosūtot pieprasījumu Internetveikala klientu apkalpošanas darbiniekam uz e-pasta adresi: ibode@lvm.lv.
5. Lietošanas kārtība
5.1. Internetveikals paredzēts dekoratīvo koku un krūmu stādu iegādei.
5.2. Internetveikalu var izmantot kā reģistrēts vai nereģistrēts Lietotājs.
5.3. Internetveikals ir pieejams visu diennakti, izņemot laiku, kad tajā tiek veikti uzturēšanas, apkalpošanas un uzlabošanas darbi.
5.4. Atbalsts Internetveikala izmantošanai ir pieejams, nosūtot jautājumu uz e-pasta adresi ibode@lvm.lv vai zvanot pa tālruni +371 22024426 (darba dienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 17:00).

 

Spēkā no 19.04.2021

Search engine powered by ElasticSuite