Grozs  

Distances līgums un lietošanas noteikumi

Distances līgums

Šis distances līgums (turpmāk – Līgums) tiek slēgts starp interneta tirdzniecības vietnes ibode.lvm.lv (turpmāk – Internetveikals) īpašnieku akciju sabiedrību “Latvijas valsts meži”, reģistrācijas Nr. 40003466281, juridiskā adrese: Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004, tālruņa Nr. 67610015, e-pasts: lvm@lvm.lv (turpmāk – Pārdevējs) un fizisku vai juridisku personu (turpmāk – Pircējs), kas izsaka vēlmi iegādāties, izdara pasūtījumu un veic pirkumu Internetveikalā. Līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti Internetveikalā, iegādājoties dekoratīvos skuju kokus/krūmus, dekoratīvos lapu kokus/krūmus un meža stādus (turpmāk arī – Prece vai Preces). Informācija par katru Preci, tās apraksts un cena ir pieejama Internetveikalā attiecīgās Preces sadaļā.

Speciālie noteikumi

Ja Līgums tiek slēgts ar fizisku personu, tā uzskatāma par patērētāju un uz Līgumu ir attiecināmi Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumi Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu”. 
Ja Līgums tiek slēgts ar juridisku peronu, tā nav uzskatāma par patērētāju un uz Līgumu nav attiecināmi Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumi Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu”.

 

Vispārīgie noteikumi

1.    Līguma noslēgšana.
1.1.    Pircējs pasūta, pērk un apmaksā, bet Pārdevējs pārdod un piegādā (ja attiecināms) Preces, kas pieejamas Internetveikalā, saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.
1.2.    Preces pasūtīšana uzskatāma par Pircēja piedāvājumu Pārdevējam noslēgt šo Līgumu par pasūtītās Preces iegādi un par Pircēja piekrišanu iegādāties pasūtīto Preci par norādīto cenu.
1.3.    Pircējs pasūta Preces, aizpildot attiecīgu pasūtījuma formu Internetveikalā. Pasūtījuma formā jāaizpilda obligātie datu lauki. Pircējs apņemas norādīt precīzu informāciju un informēt Pārdevēju par jebkādām izmaiņām:
1.3.1. ja Prece ir dekoratīvie skuju koki/krūmi un dekoratīvie lapu koki/krūmi - ne vēlāk kā 24 stundu laikā no pasūtījuma apstiprinājuma saņemšanas brīža, rakstot uz e-pastu ibode@lvm.lv;
1.3.2. ja Prece ir meža stādi - līdz attiecīgās stādu saņemšanas sezonas sākumam, rakstot uz e-pastu mezastadi@lvm.lv.
1.4.    Līgums uzskatāms par noslēgtu ar brīdi:
1.4.1. ja Prece ir dekoratīvo skuju koki/krūmi un dekoratīvo lapu koki/krūmi - kad Pircējs veicis pasūtījumu Internetveikalā un ir veicis samaksu par Preci;
1.4.2. ja Prece ir meža stādi - kad Pircējs saņēmis pasūtījuma apstiprinājumu no Pārdevēja. 
1.5.    Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar Līgumu un tā noteikumiem, viņam tie ir zināmi un saprotami un viņš pilnībā tiem piekrīt. Pircējs apliecina, ka ar Līguma noteikumiem iepazīsies katrā iepirkšanās reizē. Pircējs nav tiesīgs pasūtīt Preces Internetveikalā, ja nav iepazinies ar Līguma noteikumiem, vai nav izdarījis attiecīgu atzīmi, vai tiem nepiekrīt.
1.6.    Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma ierobežot Pircēja izmantojamos Internetveikala pakalpojumus vai atcelt Pircēja reģistrāciju, ja Pārdevējs uzskata, ka Pircējs, izmantojot Internetveikalu, pārkāpj vai var pārkāpt Līguma noteikumus, mēģina kaitēt Pārdevējam, Internetveikala darbībai vai drošībai, vai trešajām personām.
1.7.    Pasūtot Preci jāņem vērā, ka tās faktiskais izskats var atšķirties no izskata Internetveikala fotoattēlos. Arī dažādos gadalaikos stādi izskatās dažādi, piemēram, lapu koki un krūmi pavasarī, līdz lapu izplaukšanai, ir bezlapotā stāvoklī.

 

2.    Pasūtījuma izpilde.

Dekoratīvo skuju koku/krūmu un dekoratīvo lapu koku/krūmu pasūtījumu noformēšanas, izpildes un samaksas kārtība:

2.1.    Pasūtījumus Pircējs var veikt 24 stundas diennaktī, bet pasūtījumu apstrādi Pārdevējs veic darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00. Pārdevējs nosūta Pircējam apstiprinājumu par pasūtījuma pieņemšanu e-pasta veidā. Ja Pircējs nesaņem apstiprinošu e-pastu, tad pasūtījums nav pieņemts. 
2.2.    Pasūtījuma izpilde tiek uzsākta ar brīdi, kad Pārdevējs ir apstiprinājis pasūtījumu.
2.3.    Pasūtījuma izpildes termiņš ir līdz 5 (piecām) darba dienām no pasūtījuma apstiprināšanas dienas. Atsevišķos gadījumos noteiktu kategoriju preču pasūtījumi var aizņemt ilgāku laiku par 1 (vienu) nedēļu (piemēram, piegādājot ārpus Latvijas teritorijas).
2.4.    Samaksu par Preci Pircējs veic Internetveikalā ar norēķinu karti vai internetbanku.
2.5.    Pirkuma maksa uzskatāma par saņemtu ar brīdi, kad Pirkuma maksa ir tikusi ieskaitīta Internetveikala norēķinu kontā.
2.6.    Pasūtot Preci - dekoratīvos skuju kokus/krūmus un dekoratīvos lapu kokus/krūmus, iespējami šādi piegādes un saņemšanas veidi: 
2.6.1.    Omniva pakomāts;
2.6.2.    Omniva kurjers;
2.6.3.    Saņemt preci Stādaudzētavā (Kalsnavas kokaudzētava, Pārupes iela 7, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., Madonas novads, LV-4860).
2.7.    Pircējs ir atbildīgs par pareizu datu norādīšanu, pretējā gadījumā Preces piegāde netiek garantēta.
2.8.    Gadījumos, kad Preci piegādās kurjers, Preces piegādes laiks tiek saskaņots pirms piegādes.
2.9.    Pēc Preču saņemšanas, Preču saņemšanas dienā, Pircējs pārbauda Preču atbilstību pasūtītajām Precēm un pasūtītajam daudzumam, un Preču kvalitāti. Ja Pircējs konstatē, ka Preces un/vai to daudzums ir pasūtījumam neatbilstošs, Pircējam nekavējoties, ne vēlāk kā Preču saņemšanas dienā, par to ir jāinformē Pārdevējs vienā no šādiem veidiem:
2.9.1.    jāapraksta konstatētā neatbilstība e-pasta vēstulē, ja nepieciešams pievienojot fotoattēlus, kuru jānosūta uz ibode@lvm.lv, vai
2.9.2.    jāapraksta konstatētā neatbilstība, aizpildot iesniegumu uz vietas Stādaudzētavā, kur Preces izsniegtas. 
Ja Pircējs nav izmantojis vai nav ievērojis šajā Līguma punktā noteikto paziņošanas kārtību, uzskatāms, ka Preces un/vai to daudzums un/vai kvalitāte ir pasūtījumam atbilstoša. Pārdevējs pārbauda šajā Līguma punktā noteiktajā paziņojumā norādītos apstākļus 10 (desmit) dienu laikā no tā saņemšanas brīža un sazinās ar Pircēju, lai rastu situācijas risinājumu.
2.10.    Pircējam ir pienākums nodrošināt, lai pasūtījumā norādītā persona Preču piegādes brīdī atrastos pasūtījumā norādītajā adresē un bez kavēšanās pieņemtu Preces.
2.11.    Ja Pircējs nav nodrošinājis Līguma 2.10. punkta izpildi, Pārdevējs neatbild ne par kādiem Pircēja zaudējumiem, savukārt Pircējs sedz Pārdevējam ar Preču piegādi vai atgriešanu radušās izmaksas un zaudējumus. Pārdevējs ir tiesīgs izdevumu un zaudējumu atlīdzību ieturēt no Pircēja iemaksātās summas, ja Pircējs nav pieņēmis Preci vai no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ Pircējam tā nav izsniegta un tā tikusi atgriezta Pārdevējam.

 

Meža stādu pasūtījumu noformēšanas, izpildes un samaksas kārtība:

2.12.    Pasūtījumus Pircējs var veikt 24 stundas diennaktī, bet tā apstrādi Pārdevējs veic darba dienās no plkst. 8:30 līdz 17:00. Pārdevējs nosūta Pircējam apstiprinājumu par pasūtījuma pieņemšanu e-pasta veidā vai, ja nepieciešams, sazinās ar Pircēju un vienojas par izmaiņām pasūtījumā.
2.13.    Pasūtījuma izpilde tiek uzsākta ar brīdi, kad Pārdevējs ir apstiprinājis pasūtījumu.
2.14.    Pārdevējs informē Pircēju par pasūtījuma apmaksas kārtību, pasūtījuma izpildes gaitu un termiņu.
2.15.    Samaksu Pircējs veic vienā no šiem veidiem:
2.15.1.    ar priekšapmaksas rēķinu;
2.15.2.    attiecīgajā kokaudzētavā stādu saņemšanas dienā;
2.15.3.    ar pēcapmaksas rēķinu (ja pēcapmaksa atbilstoši LVM iekšējiem  normatīvajiem aktiem iespējama).
2.16.    Meža stādu izsniegšana notiek kokaudzētavā pavasara un rudens stādu realizācijas sezonā. Par meža stādu saņemšanas datumu Pircējs vienojas ar attiecīgās kokaudzētavas pārstāvi.
2.17.    Meža stādus iespējams saņemt uz vietas tikai attiecīgajā kokaudzētavā, kurā stādi izaudzēti (Jelgavas, Kalsnavas, Pļaviņu, Podiņu, Popes, Mazsilu, Mežvidu, Smiltenes, Strenču vai Valmieras kokaudzētavā). Ja Pircējs samaksu par Preci veic saskaņā ar Līguma 2.15.1. vai 2.15.2.punktu, lai saņemtu Preci, samaksai jābūt veiktai pilnā apmērā. 
2.18.    Pēc Preču saņemšanas, Preču saņemšanas dienā, Pircējs pārbauda Preču atbilstību pasūtītajām Precēm un pasūtītajam daudzumam, un Preču kvalitāti. Ja Pircējs konstatē, ka Preces un/vai to daudzums ir pasūtījumam neatbilstošs, Pircējam nekavējoties, ne vēlāk kā Preču saņemšanas dienā, par to ir jāinformē Pārdevējs un jāapraksta konstatētā neatbilstība, aizpildot iesniegumu uz vietas kokaudzētavā, kur Preces izsniegtas. Ja Pircējs nav izmantojis vai nav ievērojis šajā Līguma punktā noteikto paziņošanas kārtību, uzskatāms, ka Preces un/vai to daudzums un/vai kvalitāte ir pasūtījumam atbilstoša.

 

3.    Preces pirkuma un piegādes maksa.

3.1.    Internetveikalā visas Preču cenas ir norādītas ieskaitot normatīvajos aktos noteikto pievienotās vērtības nodokli. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. Izvēloties kādu no Līguma 2.6.1. un 2.6.2.punktos noteiktajiem Preču piegādes veidiem, Pircējs papildus maksā Preču piegādes maksu. Preču piegādes izmaksas, ja attiecināmas, tiek aprēķinātas un piemērotas, noformējot pirkumu.
3.2.    Ja Prece tiek piedāvāta par īpašā piedāvājuma cenu (akcijas cenu), tad minētais piedāvājums ir spēkā laika posmā, kas norādīts pie Preces.

 

4.    Atteikuma tiesības.

4.1.     Pircējam, kurš ir patērētājs (atteikuma tiesības nav attiecināmas uz juridiskām personām), ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma 14  (četrpadsmit) dienu laikā no Preces saņemšanas dienas, ja Prece šo 14 (četrpadsmit) dienu laikā nav izmantota. Atteikuma tiesības nav attiecināms uz Precēm, kas ir meža stādi, ņemot vērā, ka atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.4.punktam tie uzskatāmi par preci, kas ātri bojājas.  
4.2.    Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējam jāinformē Pārdevējs par lēmumu atteikties no Līguma, nosūtot Pārdevējam uz e-pastu: ibode@lvm.lv pareizi aizpildītu atteikuma veidlapu (veidlapas paraugs pieejams šeit) vai kopā ar Preci jāiesniedz/jāatgriež Stādaudzētavā (Kalsnavas kokaudzētava, Pārupes iela 7, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., Madonas novads, LV-4860) ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc atteikuma nosūtīšanas dienas.
4.3.    Lai vienotos par Preces atdošanu atpakaļ, lūdzam sazināties ar Pārdevēju pa e-pastu: ibode@lvm.lv, norādot pasūtījuma numuru un datumu.
4.4.    Izmantojot atteikuma tiesības, Pircēja pienākums ir 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas/nodošanas atdot Preci Stādaudzētavā (Kalsnavas kokaudzētava, Pārupes iela 7, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., Madonas novads, LV-4860). Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar Preces nosūtīšanu/nodošanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.
4.5.    Ja Pircējs izmanto atteikuma tiesības savlaicīgi (Līguma 4.2., 4.4. punkts), šis Līgums tiek izbeigts un Pārdevējs atmaksā Pircējam no viņa saņemtos maksājumus par Preci ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Preces pieņemšanas. Izmantojot atteikuma tiesības, Preču piegādes maksa Pircējam netiek atmaksāta.
4.6.    Atmaksa tiks veikta izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu Pircējs izmantojis sākotnējam darījumam, ja vien Pircējs nav skaidri paudis vēlmi to darīt citādi.
4.7.    Pārdevējs neatbild par Pircēja iesniegto rekvizītu kļūdām vai neatbilstību Pircēja datiem un citai personai vai uz citu norēķinu kontu atmaksātā Preces pirkuma maksa netiek vēlreiz atmaksāta uz pareizu Pircēja norēķinu kontu.
4.8.    Pircējs ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas gadījumā. Tas nozīmē, ka Prece nedrīkst būt lietota, tās oriģināliepakojumam ir jābūt nevainojami saglabātam.
4.9.    Internetveikals saglabā tiesības ieturēt kompensācijas maksu vai atteikties pieņemt Preci, kura ir lietota, bojāta, nav pilnā komplektācijā vai tā citādi zaudējusi savu sākotnējo izskatu.

 

5.    Atbildība un strīdu izskatīšana.

5.1.     Pārdevējs un Pircējs ir viens otram atbildīgi par Līgumā paredzēto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, un tie apņemas atlīdzināt viens otram zaudējumus, kas nodarīti to vainojamas rīcības dēļ.
5.2.    Ja Pircējs ir fiziska persona, Pārdevējs ir atbildīgs par jebkuru Preces piegādes dienā esošu neatbilstību, kas atklājas divu gadu laikā no preces piegādes dienas. Ja Preces neatbilstība Līguma noteikumiem atklājas viena gada laikā pēc Preces piegādes, uzskatāms, ka tā bija Preces piegādes brīdī, izņemot, kad šāds pieņēmums ir pretrunā ar Preces raksturu vai neatbilstības veidu.
5.3.    Jebkurš strīds, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, tiks risinātas saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Sūdzību lūdzam iesniegt elektroniski nosūtot to uz e-pasta adresi: ibode@lvm.lv (ja Prece ir meža stādi – uz e-pasta adresi: mezastadi@lvm.lv) vai rakstveidā nosūtot to uz: Pārupes iela 7, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., Madonas novads, LV-4860 (ja Prece ir meža stādi – rakstveidā nosūtot to uz: Pārupes iela 4, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., Madonas novads, LV-4860). Sūdzības tiks izskatīta 30 (trīsdesmit) dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas un atbilde tiks nosūtīta uz sūdzībā norādīto saziņas adresi. 
5.4.    Gadījumā, ja strīds 30 (trīsdesmit) dienu laikā netiek atrisināts sarunu ceļā, strīds atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem tiesību aktiem var tikt nodots izšķiršanai Latvijas Republikas tiesā.
5.5.    Ja Pārdevējs atzīst Pircēja iesniegto sūdzību par nepamatotu, savukārt Pircējs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekrīt vai arī Pircēju neapmierina Pārdevēja piedāvātais strīda risinājums, Pircējam ir tiesības izmantot Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktās alternatīvās strīdu risināšanas iespējas vai arī vērsties pret Pārdevēju Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Strīdu risināšanas procesa apraksts pieejams šeit

 

6.    Persona datu apstrāde.

6.1.    Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Internetveikals varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt Preču piegādi, ja attiecināms, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. 
6.2.    Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka uz tā norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti tikai ar Pircēja pasūtījuma apstrādi un izpildi. 
6.3.    Internetveikals, lai nodrošinātu pasūtījuma apstrādi un izpildi, veiks šādu datu apstrādi: vārds, uzvārds, personas kods (ja Prece ir meža stādi un Pircējs ir fiziska persona), piegādes adrese (ja Prece ir dekoratīvo skuju koki/krūmi un dekoratīvo lapu koki/krūmi un Pircējs izvēlējies Līguma 2.6.2.punktā noteikto piegādes veidu (Omniva kurjers)), kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasts). Internetveikals nepieprasa un neievāc tādu informāciju par personu, kas nav nepieciešama konkrētā mērķa sasniegšanai.
6.4.    Pircējs piekrīt saņemt informāciju no Internetveikala ibode.lvm.lv par dažāda veida aktualitātēm (jaunumi, akcijas piedāvājumi un atlaides), ja ir sniegta lietotāja kā datu subjekta brīva un nepārprotama piekrišana. 
6.5.    Pārdevējs ievēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulu Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un spēkā esošos Latvijas Republikas normatīvos aktus personas datu aizsardzības jomā.
6.6.    Papildu informācija par datu apstrādi pieejama Privātuma politikā: Privātuma politika.Lietošanas noteikumi

1.    Lietotie termini un saīsinājumi
1.1.    Autentifikācija – elektronisks process, kuras gaitā tiek pārbaudīta fiziskas personas identitāte.
1.2.    Internetveikals – ibode.lvm.lv interneta tirdzniecības vietne.
1.3.    Lietotājs – fiziska persona, kura atbilstoši šiem noteikumiem izmanto Internetveikalu.
1.4.    LVM – akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”, reģistrācijas numurs 40003466281, juridiskā adrese: Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004, Latvija.

2.    Lietotāja tiesības un pienākumi
2.1.    Internetveikala Lietotājam ir tiesības:
2.1.1.    Izmantot Internetveikalu, lai iegādātos dekoratīvo skuju un lapu koku un krūmu stādus un meža stādus;
2.1.2.    Saņemt informatīvu atbalstu Internetveikala izmantošanā;
2.1.3.    Sniegt ieteikumus Internetveikala darbības uzlabošanai.
2.2.    Internetveikala Lietotājam ir pienākums:
2.2.1.    Iepazīties un ievērot šos Lietošanas noteikumus;
2.2.2.    Iepazīties un ievērot Privātuma Politiku: Privātuma politika;
2.2.3.    Sniegt tikai patiesu informāciju un atbilstoši izmaiņām to aktualizēt;
2.2.4.    Rūpīgi glabāt un aizsargāt autentifikācijas līdzekļus, ar kuriem iespējams piekļūt Internetveikalam, tā, lai tie nenokļūtu trešo personu rīcībā;
2.2.5.    Piekļuvei Internetveikalam izmantot tikai drošas un aizsargātas ierīces;
2.2.6.    Neveikt darbības, kas ir vērstas pret Internetveikalu un tajās esošās informācijas drošību, integritāti vai pieejamību;
2.2.7.    Informēt LVM par Internetveikala darbības traucējumiem vai atklātajām kļūdām, kas radušās Internetveikala lietošanas gaitā.

3.    LVM tiesības un pienākumi
3.1.    LVM ir tiesības:
3.1.1.    Veikt izmaiņas Internetveikala funkcionalitātē, papildinot vai samazinot to;
3.1.2.    Veikt izmaiņas Lietošanas noteikumos;
3.1.3.    Uzkrāt un apstrādāt Internetveikalā iegūto informāciju;
3.1.4.    Sazināties ar Lietotāju, lai precizētu vai pieprasītu papildu informāciju par Internetveikalā iesniegto informāciju;
3.1.5.    Deaktivizēt Lietotājam piekļuves tiesības Internetveikalā, ja Lietotājs neievēro Lietošanas noteikumus.
3.2.    LVM ir pienākums:
3.2.1.    Nodrošināt Internetveikala darbību atbilstoši Lietošanas noteikumiem;
3.2.2.    Nodrošināt Internetveikala aizsardzību un uzraudzību;
3.2.3.    Nodrošināt informācijas apstrādi Internetveikalā saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

4.    Lietotāju reģistrācija
4.1.    Lai reģistrētos Internetveikalā, jānorāda: vārds, uzvārds, e-pasts, parole.
4.2.    Kā lietotājvārds tiks reģistrēta Lietotāja norādītā e-pasta adrese.
4.3.    Paroles minimālais garums – deviņi simboli. To ieteicams veidot, izmantojot lielos un mazos burtus, ciparus un speciālos simbolus.
4.4.    Paroli ieteicams mainīt regulāri, vismaz reizi deviņdesmit dienās. Paroli var nomainīt, spiežot uz saites “Mainīt paroli” (sadaļā “Mans profils”, “Profila informācija”).
4.5.    Ja parole aizmirsta, to var atjaunot, spiežot uz saites “Aizmirsāt paroli” un norādot e-pasta adresei. Uz e-pasta adresi tiks nosūtīta saite paroles nomaiņai.
4.6.    Lietotāja kontu var dzēst, nosūtot pieprasījumu Internetveikala klientu apkalpošanas darbiniekam uz e-pasta adresi: ibode@lvm.lv

5.    Lietošanas kārtība
5.1.    Internetveikals paredzēts dekoratīvo skuju un lapu koku un krūmu stādu un meža stādu iegādei.
5.2.    Internetveikalu var izmantot kā reģistrēts vai nereģistrēts Lietotājs. Reģistrēts lietotājs savā profilā var skatīt tā veiktos dekoratīvo skuju un lapu koku un krūmu stādu un meža stādu pasūtījumus, kā arī saglabāt interesējošās Preces vēlmju sarakstā.
5.3.    Internetveikals ir pieejams visu diennakti, izņemot laiku, kad tajā tiek veikti uzturēšanas, apkalpošanas un uzlabošanas darbi.
5.4.    Atbalsts Internetveikala izmantošanai dekoratīvo skuju un lapu koku un krūmu stādu iegādei ir pieejams, nosūtot jautājumu uz e-pasta adresi: ibode@lvm.lv vai zvanot pa tālruni +371 22024426 (darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 17:00); meža stādu iegādei - nosūtot jautājumu uz e-pasta adresi: mezastadi@lvm.lv vai zvanot pa tālruni +371 22034102 (darba dienās no 8:30 līdz 17:00).

Spēkā no 19.04.2021. ar grozījumiem, kas apstiprināti 22.05.2024.

Search engine powered by ElasticSuite